Шри Парамананда Пури

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж

Онзи, който бе Уддхава в Кришна-лила дойде да обогати забавленията на Гаура като Парамананда Пури.
(Гаура-ганоддеша-дипика)

Нищо не е известно за предците на Парамананда Пури, нито за датите на неговото появяване и напускане. Знае се, че роден в Тирхут, Бихар.

Дикша гуру на Параманда Пури бил Мадхавендра Пури , което означава, че Махапрабху се отнасял към него като към много скъп висшестоящ. Кришна Дас Кавирадж Госвами описва Парамананда Пури като един от деветте саннйаси – корени, израстнали от ствола на изпълняващото всички желания дърво на предаността. Първата издънка на това дърво на желанията бил Мадхавендра Пури; неговата силно подхранена втора издънка бил Ишвара Пури, а ствола му – самият Чайтанйа Махапрабху. Цялото дърво стояло стабилно на деветте си саннйаси корена: Парамананда Пури, Кешава Бхарати, Брахмананда Пури, Брахмананда Бхарати, Вишну Пури, Кешава Пури, Кришнананда Пури, Нрисингха Тиртха и Сукхананда Пури. От тези девет Парамананда Пури е централният корен. Голямата мистерия тук е в това, че Чайтанйа Махапрабху можал да бъде едновременно и ствола на дървото, и градинарят, който се грижел за него.
(Чайтанйа Чаритамрита 1.9.14)

Централният корен на дървото бил сериозният и спокоен Парамананда Пури. Дървото стояло стабилно върху тези девет корена.
(Чайтанйа Чаритамрита 1.9.16)

Срещата на Махапрабху с Парамананда Пури

Когато Махапрабху напуснал Нилачала за да тръгне на Своето поклонение из Южна Индия в компанията на Кришна Дас Випра, пристигайки в планината Ришабха Той срещнал Парамананда Пури за пръв път. Парамананда Пури спазвал Чатурмасйа врата в Ришабха Парвата, когато там пристигнал Махапрабху. Богът отдал Своите почитания на Парамананда, който станал и Го прегърнал. Двамата прекарали три дни в разговори за Кришна. Когато Парамананда казал на Бога за намерението си да пътува на север към Пури и след това да продължи нататък и да се изкъпе в Ганг, Махапрабху го поканил след това да се върне отново в Пури и да се присъедини към Него.. Самият Той щял бързо да се върне от Сетубандха в Пури, където щели да се срещнат отново.

Пури Госвами рекъл: „Аз възнамерявам да ида в Пури, а след като го посетя ще отида в Бенгал за да се окъпя в Ганг.” Богът отвърнал: „Върни се след това отново в Пури. Ще бъда там не след дълго, след като посетя Сетубандха. Бих искал да имам твоята компания, затова моля те бъди милостив и ела да живееш за постоянно в Пури.”
(Чайтанйа Чаритамрита 2.9.171-173)

Парамананда отива в Пури

Когато Махапрабху се завърнал от южната Си обиколка обратно в Нилачала, Той изпратил Кала Кришна Дас в Навадвип да съобщи на Сачи и на останалите бхакти, че си е дошъл. Те всички заликували от радост при тези новини и след това Адвайта Ачарйа и другите взели разрешението на Сачи да посетят Бога в Пури. Случило се Парамананда Пури да бъде в Навадвип по същото това време, пътувайки покрай Ганг. Той бил отседнал в Майапур в къщата на Сачи Мата, където тя се грижели за него с голяма обич. Така той също научил от Кала Кришна Дас, че Махапрабху се е завърнал в Нилачала. Чувствайки силен копнеж да види отново Бога, той тръгнал незабавно за Пури, придружен от друг един бхакта – Камала Канта Двиджа.

На пристигане Махапрабху с уважение отдал почитанията Си на Парамананда Пури, който бил обзет от екстазни чувства и взел Бога в прегръдките си. Те си разказали един на друг колко много жадували да са заедно.

Богът казал: „Толкова много искам да останем заедно. Умолявам те, бъди милостив към Мен и живей в Нилачала.” Пури отвърнал: „Аз също копнея да остана заедно с Теб. Нали затова напуснах Бенгал и дойдох тук в Нилачала.”
(Чайтанйа Чаритамрита 2.10.17-18)

Махапрабху дал на Парамананда Пури една уединена стаичка в къщата на Каши Мишра, в която да живее. Затова Парамананда Пури винаги бил там през време на периода Чатурмасйа, участвайки във всички забавления на Бога по това време заедно с останалите Му придружители. Можем да видим от „Чайтанйа Бхагавата” на Вриндаван Дас Тхакур колко скъп бил Парамананда Пури на Махапрабху:

Махапрабху съзрял отдалече Парамананда Пури и незабавно се изправил с уважение. Преизпълнен от радост виждайки Своя отдаден, Богът го възславил и затанцувал в екстазна любов. С издигнати ръце, Той завикал: „Хари! Хари! Най-после видях Парамананда Пури с тези Мои очи! Очите Ми най-после са щастливи, животът Ми най-сетне е съвършен! Всичките ми религиозни дела най-накрая дадоха плод, саннйасът ми е пълноценен. Сякаш виждам самия Мадхавендра Пури!” Казвайки това Богът прегърнал скъпия Си преданоотдаден и окъпал тялото му в сълзите на лотосовите Си очи. Пури също се самозабравил от екстаз само щом зърнал луноподобното лице на Бога. Двамата си отдавали поклони дълго време. Парамананда Пури е обителта на любовта към Чайтанйа Махапрабху.
(Чайтанйа Чаритамрита 3.3.168-175)

Всред всички саннйаси спътници на Бога, никой не Му бил толкова скъп като Пури Госвами. Сварупа Дамодар и Парамананда Пури били най-квалифицираните от саннйасите придружители на Бога. Двамата непрестанно оставали заедно с Бога, приемайки жезъла (данда) на отречението заради Него. Пури бил зает основно с медитации, докато Сварупа Дамодар бил посветен на киртана. Те били досущ като двете ръце на саннйас-формата на Бога.
(Чайтанйа Бхагавата 3.10.46-49)

Вриндаван Дас Тхакур също казва, че Махапрабху прекарвал по цели дни в разговори с Парамананда Пури за Кришна, точно както Кришна увличал своя приятел Арджуна в съкровени разговори.
(3.3.233-234)

Дейностите на Парамананда заедно с Бога в Пури

Махапрабху пропъдил Чота Хари Дас задето бил разговарял с жена, отказвайки му достъл до дома Си. Чота Хари Дас бил жестоко отчаян от това наказание и гладувал три дни. Сварупа Дамодар и останалите от обкръжението на Бога, непрестанно молели Бога да смегчи своето отношение към Чота Хари Дас, но Той оставал непоклатим., дори се скарал на бхактите, че искат от Него да отмени заповедта Си. Когато бхактите научили, че Чота Хари Дас възнамерява да се самоубие, защото повече не му е разрешено да вижда Бога, те дошли при Парамананда Пури като при последно прибежище да помоли Бога да му прости. Богът смятал Парамананда Пури за също толкова почитаем, както собствения Си гуру, тъй като бил духовен брат на Ишвара Пури. Отдадените вярвали, че ако той се обърне към Бога , защитавайки Чота Хари Дас, Махапрабху би приел искането му.

Когато Парамананда Пури дошъл при Махапрабху, Богът му казал, че Той би искал да позволи на Чота Хари Дас да се върне в Гамбира, но че тогава самият Той ще трябва да иде в Алаланатх. Парамананда Пури загубил присъствие на духа, чувайки идеята на Махапрабху да напусне Пури. Казал, че Той е независимият Бог и че не било правилно от негова страна да се опитва да влияе на решенията Му. След това се опитал да разубеди Махапрабху да отива в Алаланатх.

Махапрабху показал чрез собственото Си поведение, че духовният брат на гуру се обожава като гуру. Пагубно за предания живот на човек е да не уважава онези, които са негови гуру-варга. Богът казал: „Не мога да приема неспазване на Вайшнавския етикет.”
(Чайтанйа Чаритамрита 1.4.166)

Парамананда Пури участвал в почти всички забавления на Бога в Пури: чистенето на храма Гундича, Ратхайатра фестивалът, водните игри в Нарендра Саровар. Всички Гаудия Вайшнави и жители на Пури се отнасяли към Парамананда Пури като към старши духовен водач и му отдавали цялото си уважение. Самият Махапрабху спазвал етикета, окрасявайки със сандалова паста и гирлянди Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати преди всички други през време на фестивала Ратхайатра.

По време на чистенето в храма Гундича, Махапрабху не ангажирал Своите гуру-варга с никакви тежки задачи, като например мъкненето на кофи с вода. Те работели край Бога с водата, донесена от другите бхакти.

Всички отдадени носели вода освен Нитйананда, Адвайта, Сварупа, Брахмананда и Парамананда Пури.
(Чайтанйа Чаритамрита 2.12.109)

Кладенецът на Парамананда Пури

Вриндаван Дас Тхакур, който е Вйасадева на забавленията на Бог Чайтанйа, описва славата на Парамананда Пури в „Чайтанйа Бхагавата”, Антйа-кханда, 3 глава, специално споменавайки неговия кладенец. Шрила Бхактисиддханата Сарасвати Госвами Тхакур, прави следната забележка за кладенеца на Парамананда Пури в своята „Бхашйа” към „Чайтанйа Бхагавата”: „Този кладенец се намира недалеч от пътя, водещ на запад от храма Джаганнатх, точно до полицията. Шрила Бхактивинода Тхакур потвърждава, че това е кладенецът, свързан с Парамананда Пури в „Чайтанйа Бхагавата”.

Тъй като бил всезнаещ, Махапрабху разбирал, че водата от този кладенец не е добра за пиене; по-късно Той научил това и от Парамананда. Джаганнатх знаел, че всяко живо същество, което се докосне или отпие от водата в кладенеца на Парамананда Пури, ще се избави от всичките си грехове и по този начин ще бъде освободено; затова самият Той бил размътил тази вода, за да обезкуражи който и да било да я пие. Това било знак за скъперничеството на Джаганнатх, защото Той не желаел никой да добива по такъв лесен начин освобождението. Но Махапрабху се изправил и започнал да се моли с вдигнати ръце, умолявайки Бог Джаганнатх да бъде милостив към душите.

Боже Джаганнатх, дари Ми тази благодат: нека Ганг навлезе в този кладенец. Моля те, заповядай на Бхагавати Ганг, която тече под земята, да изпълни този кладенец.
(Чайтанйа Бхагавата 3.3. 235-236)

Когато бхактите чули сладката молитва на Бога, те всички завикали имената на Хари в одобрение. Приемайки сериозно заповедта на Бога, Ганга Деви влязал в кладенеца. На следната сутрин отдадените били смаяни и преизпълнени с радост, виждайки че водите са станали чисти и прозрачни. Парамананда Пури възславил кладенеца, казвайки че всеки, който се окъпе с вода от него ще добие същата благодат, като да се е изкъпал в Ганг и ще намери любовта към Кришна. Самият Махапрабху често се къпел и пиел от тази вода.

Точно както отдадените славят Бога, по същия начин и Богът пее за славата на Своите отдаени и търси как да я увеличи. Онези, които не се интересуват от Върховния Бог са неспособни да разберат славата на един отдаден. Състрадателния Бог възхвалява отдадените, така че всеки да може да научи, че без общуването с бхактите и без тяхната милост не съществува добра съдба за душата.

Богът казал: „Аз присъствам на тази земя само от обич към Парамананда Пури. Принадлежа единствено на него. Ако той иска да Ме продаде, Аз ще се оставя да бъда продаден. Всеки който види Парамананда Пури дори само веднъж, ще получи любов към Кришна.”
(Чайтанйа Бхагавата 3.3. 255-257)

One Comment

  1. Обратна връзка: Шри Мадхавендра Пури - vaisnava.org

Коментарите не са активни